03 mei 2012
Jaarverslag ROVH 2011


Jaarverslag 2011

Algemeen

De Reizigersadviesraad Openbaar Vervoer Holland-Rijnland (ROVH) is een reizigersplatform dat zich tot doel stelt de belangen van de reizigers te behartigen die in de concessie Duin- en Bollenstreek/Leidse regio (DBL) van het openbaar vervoer gebruik maken. Dit gebied, waarvan de belangrijkste stad Leiden is, omvat 12 gemeenten met samen bijna 400.000 inwoners. Exclusief de gebieden die onder de Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam vallen, is de ROVH één van de vier consumentenplatforms voor het openbaar vervoer die binnen Zuid-Holland  functioneren. Omdat de provincie bij de aanbesteding ons concessiegebied en dat van Rijnstreek/Midden-Holland (RMH) gecombineerd heeft, werken we nauw samen met het consumentenplatform aldaar, het Reizigersoverleg Midden–Holland (ROM).

Belangrijkste ontwikkelingen

 • In 2011 is de aanbesteding gestart van de nieuwe concessie Zuid-Holland Noord. Deze nieuwe concessie is de samenvoeging van de concessies Duin- en Bollenstreek/Leiden en Rijnstreek/Midden-Holland. De ROVH heeft in nauwe samenwerking met het ROM advies betreffende het PvE uitgebracht aan de provincie Zuid-Holland.

 • In 2011 zijn de bezuinigingen op de BDU door het Rijk bekend geworden. De provincie wil 5% bezuinigen op het OV-deel van de BDU. De toepassing hiervan op de bestaande concessies als DBL/RMH zou in het 4e kwartaal van 2011 meer duidelijkheid krijgen. Eind 2011 is bekend geworden dat voor 2012 er geen consequenties van de bezuiniging zijn voor de concessie DBL/RMH gedurende de rest van de looptijd tot eind 2012 qua Dienstregelingsuren.

 • De RijnGouwelijn heeft wederom een belangrijk deel van de agenda uitgemaakt. Door de verkiezingen van Provinciale Staten is het standpunt van de Gedeputeerde Staten ten aanzien van de RGL gewijzigd. Het is vooralsnog onduidelijk hoe zich dat gaat ontwikkelen.

 • De invoering van de OV-chipkaart in de provincie Zuid-Holland is in mei 2011 definitief geworden in plaats van februari 2011, vanwege een besluit van de Tweede Kamer. De OV-chipkaart blijft veel energie en afstemming vergen, vanwege de invoering van nieuwe producten die op de OV-chipkaart zijn gebaseerd en de tariefvoering. Ook treden onverwachte problemen als de tariefvoering voor landelijke producten (zie product ‘Altijd Korting’) op. De Provinciale Werkgroep OV-chipkaart is 5 maal bijeen geweest in het Provinciehuis. Deze bijeenkomsten zijn constructief verlopen.

 • Een bijzonder aandachtspunt zijn de concessiegrenzen overschrijdende buslijnen. De ROVH merkt op dat het moeizaam is om de belangen van reizigers in het niet-concessiegebied te behartigen.

 • De ROVH en het ROM hebben zich bezonnen op hun positie om de belangen van de OV reiziger te kunnen behartigen. Mede gezien de komst van één nieuwe concessie Zuid-Holland heeft de ROVH besloten te gaan fuseren met het Reizigersoverleg Midden-Holland tot een nieuw platform Rocov Hollands Midden. Hiervoor zijn er in 2011 twee bijeenkomsten georganiseerd. Naar verwachting zal de fusie in de eerste helft van 2012 zijn beslag krijgen.

Organisatie

De samenstelling van het ROVH bestuur heeft in de loop van 2011 wijzigingen ondergaan. Er is afscheid genomen van de voorzitter de heer A. Draijer.

Afscheid is genomen van de volgende leden:

 • Dhr. R. Choufoer, burgerlid Duin- en Bollenstreek (Noordwijk).

 • Mevr. M. van der Plas, Samenwerkingsorgaan Belangenbehartiging Ouderen ZH.

Verwelkomd is het volgende lid:

 • Dhr. D. Kits, als onafhankelijk voorzitter.

 • Mevr. Y. Lignac, namens de ANBO Oegstgeest.

Samenstelling ROVH bestuur per 31-12-2010:

 • Dhr. D. Kits, onafhankelijk voorzitter.

 • Dhr. J. Meerpoel, Platform Gehandicapten Leiden, tevens vice-voorzitter.

 • Dhr. D. van Nood, burgerlid Leidse regio (Leiden), tevens penningmeester en secretaris Stichtingsbestuur.

 • Dhr. S. Bootsman, jongerenvertegenwoordiger.

 • Dhr. G. de Bruin, burgerlid Leidse regio (Leiden).

 • Dhr. H. van Dam, ROVER Leiden.

 • Dhr. B. Hartlooper, ANBO Leiden.

 • Dhr. E. Kaarls, burgerlid Leidse regio (Voorschoten).

 • Mevr. Y. Lignac, ANBO Oegstgeest.

 • Dhr. J. Oosting, burgerlid Duin- en Bollenstreek (Noordwijk).

 • Mevr. T. Schalekamp, Rover Duin- en Bollenstreek.

 • Dhr. P. Schuur, Fietsersbond.

 • Dhr. W. J. van de Wetering (ambtelijk secretaris).

 • Dhr. T. Verhaar, contactpersoon namens de provincie Zuid-Holland.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Gedurende 2011 heeft de ROVH 10 reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast zijn er een aantal extra vergaderingen/workshopsessies geweest waar de ROVH (of afvaardiging) aan heeft deelgenomen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste:

Reguliere vergaderingen

 • Januari, februari, maart, april, mei, juni, augustus, september, oktober en november;

 • Overleg tussen voorzitters en provincie Zuid-Holland op 24 maart en op 24 juni (zowel huishoudelijk als inhoudelijk van aard betreffende de RGL);

 • Overleg met de NS over de exploitatie van de RijnGouweLijn op 9 juni en 9 november. Tijdens de vergadering zijn ook diverse spoorzaken aan de orde gekomen;

 • Overleg tussen de voorzitters van de reizigersplatforms ROVH, RODAV, RO HWGO en ROM in februari, juni, augustus en november.

Overige bijeenkomsten

 • Meerdere overlegmomenten met Connexxion;

 • Overleggen van de landelijke werkgroep OV-chipkaart;

 • Overleggen van de provinciale werkgroep OV-chipkaart;

Gezamenlijke bijeenkomst op 6 december met andere reizigersplatforms in Zuid-Holland (RODAV, ROM, RO HWGO) en de provincie Zuid-Holland.

Uitgebrachte adviezen

De ROVH heeft in de loop van 2011 29 adviezen uitgebracht. Daarbij werd in sommige gevallen samengewerkt met andere reizigersplatforms om zodoende sterker te staan richting provincie of vervoerder. Een overzicht van de uitgebrachte adviezen, gevraagd dan wel ongevraagd, is in bijlage 1 te vinden.

Subsidie

In het jaar 2011 ontving de ROVH wederom een subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Kennisdagen en excursies.

De ROVH heeft kennisdagen bezocht of aan excursies deelgenomen. Bestuursleden hebben deelgenomen aan:

Kennisdagen / excursies Aanwezig namens ROVH
OV in Oegstgeest door OV-netwerk Oegstgeest op 10 februari T. Schalekamp
Railtech 2011 P. Schuur
Provinciale bijeenkomst sociale veiligheid op 16 juni J. Meerpoel, D. van Nood
Rondgang CS Leiden te Leiden op 21 juni Y. Lignac, P. Schuur,
H. van Dam, J. Meerpoel
Frisse moed bijeenkomst te Leerdam op 9 september J. Meerpoel, D. Kits,
T. Schalekamp, J. Oosting en D. van Nood
Jaarvergadering ROVER te Leiden H. van Dam
Congres over concessies door ROVER i.s.m. Connexxion te Hilversum op 23 september J. Oosting, E. Kaarls en
H. van Dam
OV interactief op 11 oktober te Utrecht T. Schalekamp en
J. Meerpoel
OV congres van het PROV op 14 oktober te Schiedam J. Meerpoel, D. van Nood,
J. Oosting, E. Kaarls en
H. van Dam
Bijeenkomst Vraagafhankelijk Vervoer door Rocov Utrecht te Utrecht op 25 oktober Y. Lignac en T. Schalekamp
Bijeenkomst slim organiseren van het KPVV op 1 november Y. Lignac, J. Meerpoel,
J. Oosting en
T. Schalekamp


Vooruitblik

2011 is een roerig jaar geweest met al dan niet verwachte wendingen zoals de herziene visie van de provincie Zuid-Holland op de RGL en de bezuinigingen op het OV. In 2012 zal de aanbesteding van de nieuwe concessie Zuid-Holland Noord plaatsvinden. Daarnaast zal de ROVH ophouden te bestaan en door de fusie met het ROM als Rocov Hollands Midden voort blijven bestaan. Die fusie ziet zij als middel om de positie van de OV reizigers te versterken en het werk met vernieuwd elan te kunnen blijven doen. Ook in 2012!

Leiden, februari 2012.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie